1. Home
 2. Over ons
 3. Zonnepanelen
 4. Omvormers
 5. Onderconstructie
 6. Service
 7. Contact

Algemene Voorwaarden — Time for Solar B.V.

In deze algemene voorwaarden staan de afspraken die we met elkaar maken. Deze voorwaarden horen bij de overeenkomst(en) die u met ons heeft gesloten. Lees de voorwaarden goed door, want ze zijn belangrijk.

Deze algemene voorwaarden gelden vanaf 1 februari 2023.

1. Algemene afspraken

Wat bedoelen wij met...?

1.1 U: de persoon waarmee wij, Time for Solar, een overeenkomst zijn aangegaan. Dit is een overeenkomst tot het leveren van een product of een dienst aan u, in uw hoedanigheid als particuliere woningeigenaar. In uw offerte/overeenkomst staat om welke soort overeenkomst het gaat, bijvoorbeeld de koopovereenkomst van uw zonnepanelensysteem, uw laadsysteem of uw groepenkast. Het is ook mogelijk dat u meerdere overeenkomsten met ons heeft.

1.2 We/Wij/Ons: Time for Solar B.V., gevestigd Buitendijks 17, 3356 LX te Papendrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 88467457.

1.3 Algemene voorwaarden: het document dat u nu leest met daarin onze algemene afspraken, betalingsafspraken en afspraken per product of dienst.

1.4 Welke regels gelden er: Heeft u een overeenkomst ondertekend of hierop digitaal akkoord gegeven? Dan gelden als eerste natuurlijk de afspraken die wij hebben gemaakt in onze overeenkomst(en). Daarnaast gelden de regels die zijn opgenomen in deze algemene voorwaarden. Hebben wij in uw overeenkomst(en) afwijkende afspraken gemaakt? Dan gelden deze afspraken in plaats van de afspraken uit deze algemene voorwaarden.

2. Waarvoor zijn wij aansprakelijk

2.1 Time for Solar levert producten en/of diensten volgens de wettelijke regels en voorschriften die daarbij horen. Wij zorgen ervoor dat de gemaakte afspraken correct worden uitgevoerd. Als wij onze werkzaamheden door anderen laten uitvoeren dan mag dat. Wij blijven ook in dat geval aansprakelijk voor de uitvoering.

2.2 Veroorzaken wij schade aan uw spullen en zijn wij daarvoor aansprakelijk? Dan zullen wij de directe schade vergoeden. Dit doen wij tot maximaal het bedrag wat onze aansprakelijkheidsverzekering uitkeert. Wij vergoeden geen immateriële schade of schade die het gevolg is van de schade aan goederen, zoals bedrijfsschade (verlies van winst of inkomsten). Ook compenseren wij geen opgenomen vrije dagen of rendement.

2.3 Voor de duidelijkheid; door de werkzaamheden kunnen zichtbare sporen achterblijven als gevolg van, maar niet beperkt tot, montage of demontage van steigers en graaf-, boor- en straatwerkzaamheden. Deze sporen zijn helaas onvermijdelijk. Wij kunnen hiervoor niet (geldelijk) aansprakelijk voor worden gesteld. Time for Solar zet zich uiteraard in om deze sporen tot een minimum te beperken.

2.4 Is er sprake van overmacht of zijn wij afhankelijk van derden voor bijvoorbeeld de werking van onze producten/diensten? Dan zijn wij niet aansprakelijk voor de (financiële) gevolgen. Een voorbeeld van zo’n situatie is een internetstoring.

2.5 Ook zijn wij niet aansprakelijk voor de (financiële) gevolgen van wijzigingen in de belasting- en/of energiewetgeving. Mochten deze wijzigingen ons dwingen om de regels aan te passen dan mogen wij dat doen.

2.6 Ten slotte bent u zelf verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten en zijn wij dus niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist of oneigenlijk gebruik van de Time for Solar producten.

3. Wat kunt u doen als u een klacht heeft

Bent u ontevreden over onze producten of diensten en wilt u een klacht indienen? Mail dan naar service@timeforsolar.nl Wij nemen uw klacht in behandeling en zoeken samen met u naar een passende oplossing.

4. Hoe gaan wij om met uw privacy

Wij vinden uw privacy enorm belangrijk. Wij houden ons bij de verwerking van uw persoonsgegevens daarom strikt aan de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

5. Annuleringsvoorwaarden

Na de totstandkoming van de overeenkomst heeft u het recht om tot 72 uur voor datum van de installatiewerkzaamheden onze overeenkomst kosteloos te annuleren.

6. Belangrijk om te weten

6.1 Alle offertes die wij uitbrengen zijn geheel vrijblijvend. De geldigheidsduur van de offerte staat vermeld in de offerte zelf. Wij mogen uitgebrachte offertes zonder opgaaf van reden intrekken.

6.2 Foto’s of getoonde producten zijn slechts bedoeld als voorbeeld. Het aan u geleverde product kan qua uiterlijk afwijken.

6.3 In de overeenkomst staan opbrengsten, terugverdientijden en het rendement van onze producten benoemd. Deze gegevens zijn een algemene weergave. Er kunnen dan ook geen rechten aan deze gegevens worden ontleend.

6.4 De aanbieding van Time for Solar vermeldt de volledige kosten van de producten en eventuele aanverwante diensten. Time for Solar behoudt zich het recht voor om voorafgaand aan de installatie op basis van bevindingen uit de technische (digitale) schouwing eventuele meerkosten op te nemen in de aanbieding. Wij maken deze meerkosten voor u inzichtelijk en vragen u voorafgaand aan de uitvoering om hier akkoord op te geven.

6.5 Indien er een technische (digitale) schouwing plaatsvindt voorafgaand aan de installatiedag dan zal de installatie alleen doorgaan bij overeenstemming over de uitvoering zoals ter plekke vastgelegd.

6.6 De rechten en plichten uit uw overeenkomst(en) mogen wij overdragen aan een ander bedrijf als wij ervoor zorgen dat dit bedrijf de afspraken die wij met u gemaakt hebben nakomt. U geeft ons hiervoor bij voorbaat toestemming.

6.7 Verwachte levertijden worden door ons zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Wij mogen zaken eventueel in verschillende gedeelten leveren.

6.8 Wij mogen de afspraken die wij maken altijd veranderen. Als wij dat doen dan informeren wij u voor de verandering via e-mail of telefoon. Alleen wanneer de wijziging voor u grote gevolgen heeft dan mag u onze overeenkomst(en) beëindigen.

6.9 Bij gebeurtenissen die niet in deze algemene voorwaarden worden beschreven, beslist de directie van Time for Solar.

7. Afspraken over installatiewerkzaamheden

7.1 Onze monteurs en mensen die voor ons werken, werken volgens de wettelijke voorschriften en de door Time for Solar gestelde normen. Dit geldt voor zowel installatiewerkzaamheden als voor eventuele demontagewerkzaamheden.

7.2 Zijn de installatiewerkzaamheden voltooid en is het door ons geleverde product in werking gesteld? Dan geldt dit als de oplevering van het product.

7.3 Installatiewerkzaamheden mogen altijd afgebroken worden, met eventuele ontbinding van de overeenkomst tot gevolg, als zich situaties voordoen waarin, maar niet beperkt tot:

 • De veiligheid van medewerkers in het geding is door constructieproblemen of weersinvloeden;
 • De locatie voor de installatiewerkzaamheden niet afdoende en/of veilig bereikbaar is;
 • Asbest wordt aangetroffen;
 • De staat van het dak en/of andere locaties
 • Een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.

8. Afspraken garanties

8.1 De garantietermijn op alle onderdelen en het goed functioneren van het gehele product of systeem inclusief eventuele aanverwante producten is afhankelijk van de door u gekozen garantietermijn en garantievorm. De garantietermijnen die op uw producten van toepassing zijn worden in de overeenkomst benoemd.

8.2 Garanties kunnen bestaan uit:

 • Installatiegarantie: Garantie op de elektrische werking van het complete product zoals beschreven in de overeenkomst. Ook wel systeemgarantie of garantie op werkzaamheden genoemd. Onze installatiegarantie is standaard 2 jaar.
 • Productgarantie: Garantie op de werking van de componenten zelf (inclusief beschikbare monitoringsgegevens). Ook wel fabrieksgarantie genoemd. Deze garantie is beperkt tot het leveren van een vervangend product of een financiële compensatie ter waarde van de economische restwaarde. Werkzaamheden die nodig zijn voor het vervangen van het product vallen buiten de garantie. Deze zullen apart aan u gefactureerd worden. Onze productgarantie is standaard 2 jaar.
 • Eventueel aanvullende garantie: Op basis van het Time for Solar heeft u mogelijk recht op extra garanties, bijvoorbeeld op reparatie. In uw overeenkomst leest u of het Time for Solar servicepakket onderdeel is van uw overeenkomst.

8.3 U bent verplicht een defect aan uw product of systeem zo snel mogelijk aan ons te melden. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk een onderzoek starten om de oorzaak te achterhalen en het daadwerkelijke probleem te verhelpen.

8.4 Voor het behoud van de garanties mogen reparaties alleen in opdracht van, of door Time for Solar zelf uitgevoerd worden.

9. Wat valt er niet onder de garantie

9.1 Defecten/storingen als gevolg van uw eigen doen of nalaten vallen niet onder de garantie. Het gaat dan bijvoorbeeld om, maar niet beperkt tot, het verplaatsen of tijdelijk verwijderen van producten vanwege verbouwings- of onderhoudswerkzaamheden of een verhuizing. Alle garanties komen dan te vervallen.

9.2 Defecten veroorzaakt door externe factoren vallen niet onder de garantie. Het gaat dan om factoren zoals, maar niet beperkt tot, brand, kortsluiting, waterschade, gebreken aan de meterkast, blikseminslag, vandalisme, diefstal, schade door dieren, extreme weersomstandigheden en contact met chemische substanties.

9.3 Storingen ontstaan door werkzaamheden en/of uitbreidingen aan het product of systeem welke niet door Time for Solar zijn uitgevoerd vallen niet onder de garantie.

9.4 Storingen veroorzaakt door defecten in randapparatuur vallen niet onder de garantie.

9.5 Mocht uit het onderzoek blijken dat het defect/de storing te wijten is aan bovenstaande punten of andere factoren buiten Time for Solar dan zullen de (onderzoeks) kosten bij u in rekening worden gebracht.

9.6 Cosmetische afwijkingen vallen niet onder de garantie. Het gaat dan om situaties zoals, maar niet beperkt tot, kleurverschil bij plaatsing of verkleuring op termijn. Bij cosmetische afwijkingen worden producten niet vervangen en er is ook geen recht op vergoeding.

10. Service

Wij leveren technische ondersteuning op werkdagen (tijdens kantooruren). Voor verdere informatie en procedures verwijzen we u naar de website timeforsolar.nl/contact. Hier vindt u ook de noodnummers in geval van calamiteiten.

11. Afspraken vergunningsplicht en eigenaarschap

11.1 U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele vergunningen. Zorg er dus zelf voor dat aanvraag wordt gestart en dat vergunning uiterlijk op de datum van levering/plaatsing aanwezig is. De hieraan verbonden kosten komen voor uw eigen rekening.

11.2 Als u zelf geen eigenaar bent van de woning kunt u met ons geen overeenkomst sluiten, tenzij u in het bezit bent van een akkoordverklaring van de eigenaar van de woning. Deze akkoordverklaring moet u voor het sluiten van de overeenkomst bij ons aanleveren.

11.3 U vrijwaart Time for Solar en stelt ons volledig schadeloos voor alle schade die het gevolg is van het feit dat het Time for Solar product zonder een noodzakelijke toestemming of in strijd met een vergunningsplicht is gemonteerd.

12. Afspraken over betaling

Welke regels zijn er voor de betaling?

12.1 De prijzen van onze zonnepanelen installatie zijn zonder btw. De btw van zonnepalen is vanaf 1 januari 2023 afgeschaft.

12.2 Wij hanteren een betalingstermijn van 3 kalenderdagen na de factuurdatum.

Wat gebeurt er als u niet op tijd betaalt?

12.3 Betaalt u niet binnen 3 kalenderdagen na de factuurdatum? Dan mogen wij administratiekosten, incassokosten en wettelijke rente bij u in rekening brengen.

12.4 Voor het incasseren van openstaande bedragen volgen wij de wettelijke regels zoals de wet op de incassokosten (WIK). Als u niet op tijd betaalt sturen wij u een betalingsherinnering. U moet dan binnen 14 dagen betalen. Voor elke termijnfactuur die u na de eerste herinnering niet op tijd betaalt, berekenen wij de wettelijk vastgestelde incassokosten met een minimum van €40,-. Als u dan nog niet betaalt zullen wij gerechtelijke incassomaatregelen nemen. De kosten hiervan zijn voor u.

12.5 Als u niet op tijd betaalt, of als wij verwachten dat u niet betaalt, mogen wij de afgesproken diensten stoppen. Ook hebben wij het recht de geleverde producten te verwijderen of op te (laten) halen.

13.Afspraken Zonnepanelensystemen

Waar heeft u recht op?

13.1 U koopt bij ons een zonnepanelensysteem. Uw zonnepanelensysteem bestaat uit de onderdelen zoals opgenomen in uw offerte/overeenkomst.

13.2 Wij zorgen ervoor dat het zonnepanelensysteem wordt geïnstalleerd en werkend wordt opgeleverd. Eventuele aanvullende werkzaamheden die buiten uw overeenkomst vallen worden vooraf met u afgestemd.

13.3 Mocht het Zonnepanelensysteem om wat voor reden dan ook niet functioneren, dan mag u van ons verwachten dat we dat oplossen (indien binnen de garantietermijn). Voor de duidelijkheid; u wordt niet gecompenseerd voor het eventuele opgetreden of toekomstige verlies in opbrengst.

Wat verwachten wij van u?

13.4 U bent verplicht het zonnepanelensysteem overeenkomstig met de bestemming te gebruiken. Bij onjuist gebruik behouden wij het recht voor om eventuele schade op u te verhalen.

13.5 De verantwoordelijkheid voor de werking van het Zonnepanelensysteem ligt bij u. Storingen of defecten moeten direct aan Time for Solar worden gemeld.

14. Afspraken groepenkast

Waar heeft u recht op?

14.1 U koopt bij ons een Groepenkast. Uw Groepenkast bestaat uit de onderdelen zoals opgenomen in uw offerte/overeenkomst.

14.2 Wij zorgen ervoor dat de Groepenkast wordt geïnstalleerd en werkend wordt opgeleverd.

Wat verwachten wij van u?

14.3 U bent verplicht de Groepenkast overeenkomstig met de bestemming te gebruiken. Dat wil zeggen dat u de Groepenkast alleen gebruikt waar deze oorspronkelijk voor bedoeld is en dat u zelf geen wijzigingen aan mag brengen. Bij onjuist verbruik behouden wij het recht voor om eventuele schade op u te verhalen.

14.4 De verantwoordelijkheid voor de werking van de Groepenkast ligt bij u. Storingen of defecten moeten direct aan Time for Solar worden gemeld.

14.5 Het vervangen van een groepenkast zonder aardlekbeveiliging door een groepenkast met aardlekbeveiliging kan in sommige gevallen leiden tot storingen. Aangezien deze storing ontstaat door uw bestaande elektrische installatie zal het oplossen van deze storingen apart gefactureerd worden.

14.6 U vrijwaart Time for Solar en stelt ons volledig schadeloos voor alle schade die het gevolg is van het feit dat de Groepenkast zonder een noodzakelijke toestemming of in strijd met een vergunningsplicht is gemonteerd.

15. Afspraken Laadsysteem

Waar heeft u recht op?

15.1 U koopt bij ons een Laadsysteem. Uw Laadsysteem bestaat uit de onderdelen zoals opgenomen in uw offerte/overeenkomst.

15.2 Wij zorgen ervoor dat het Laadsysteem wordt geïnstalleerd en werkend wordt opgeleverd.

15.3 Mocht het Laadsysteem om wat voor reden dan ook niet functioneren of wanneer er schade is, dan mag u van ons verwachten dat we dat oplossen (indien binnen de garantietermijn). Voor de duidelijkheid; u wordt niet gecompenseerd voor het eventuele opgetreden of toekomstige verlies. Dat geldt ook voor situaties waarbij wij uw Laadsysteem actief aansturen.

Wat verwachten wij van u?

15.4 U bent verplicht het Laadsysteem overeenkomstig met de bestemming te gebruiken. Dat wil zeggen dat u het Laadsysteem alleen gebruikt waar het oorspronkelijk voor bedoeld is en dat u zelf geen wijzigingen aan mag brengen. Bij onjuist gebruik behouden wij het recht voor om eventuele schade op u te verhalen.

15.5 De verantwoordelijkheid voor de werking van de Laadsysteem ligt bij u. Storingen of defecten moeten direct aan Time for Solar worden gemeld.

15.6 U bent zelf verantwoordelijk, voor zover van toepassing, voor het hebben van een ontheffing wanneer u op publieke grond uw auto parkeert en oplaadt met een privé Laadsysteem (laadkabel over gemeentegrond).

15.7 U moet er zelf voor zorgen dat het systeem beschermd wordt tegen schade. Het gaat dan met name over de bekabeling die nodig is voor het opladen van uw voertuig. Voorkom bijvoorbeeld dat u hier overheen rijdt.

16. Slotbepalingen

16.1 Op al onze afspraken en de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen leggen wij voor.

16.2 Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Over de nietige of vernietigde bepalingen zal tussen u en Time for Solar overleg plaatsvinden om zo een vervangende regeling te treffen.

16.3 Time for Solar heeft het recht de algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de overeenkomst waarop deze van toepassing zijn eenzijdig te wijzigen.

16.4 Indien wij niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangen, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat wij in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

16.5 Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Time for Solar.